top of page
Search
  • Writer's pictureSigne Mariana Vikström

Ledarhundens viktiga jobb men osäkra framtid

Updated: May 10, 2019

De flesta av oss har stött på något av Sveriges knappt 300 ledarhundsekipage och förundrats över hundens fantastiska förmåga att leda sin matte eller husse förbi hinder, genom folksamlingar, på gator, i städer och kollektivtrafik. Få vet att det är den ideella föreningen Synskadades Riksförbund (SRF) som ansvarar för och äger Sveriges alla ledarhundar. Men nu är framtiden för ledarhundsverksamheten högst osäker.


Rapporten Vem ska ansvara för ledarhundar? (mars 2019) beskriver den befintliga ledarhundsverksamheten och analyserar möjliga konsekvenser av den eventuellt stundande verksamhetsflytt från Synskadades Riksförbund till den relativt nyetablerade Myndigheten för Delaktighet (MFD), en flytt som regeringen aviserat bör ske. Orsaken som angetts är att kraven på hur statliga medel används och på de verksamheter som finansieras med statliga medel har ökat sedan regleringen av ledarhundsverksamheten (2006).


I samma regeringsbeslut står även följande:


"Kraven på hur statliga medel används och på de verksamheter som finansieras med statliga medel har ökat sedan regleringen av ledarhundsverksamheten 2006. Förutsättningarna har därmed ändrats och regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2018 sin avsikt att överföra ansvaret för ledarhundsverksamheten till Myndigheten för delaktighet" (Regeringsbeslut 11:3).


Rent juridiskt har dock kraven på hur statliga medel används inte ändrats sedan 2006, då SRF ålades ansvaret att enligt ledarhundslagen besluta om dispositionsrätt till ledarhund, samt köpa in, tilldela och återta ledarhundar. Inte heller har något i rättsläget förändrats sedan utredningen SOU 2010:21 konstaterade att den nuvarande ordningen är ändamålsenlig och fungerar väl.Foto: Therese Selén

Sedan 2006 har Synskadades Riksförbund (SRF) myndighetsansvaret för ledarhunds-verksamheten i Sverige, i enlighet med lag (2005:340), "ledarhundslagen". Ledarhundsverksamheten vid SRF har under flera års tid varit underfinansierad, då statsanslaget för att driva verksamheten inte justerats ens för kostnadsökningar. Detta trots att andelen äldre ledarhundar har ökat de senaste åren.


Situationen har bland annat lett till att väntetiden för att få en ny ledarhund blivit allt längre samtidigt som antalet inköpta ledarhundar minskat. Det har i sin tur bidragit till kritik mot SRF som huvudman för ledarhundsverksamheten. Bland annat har kritik riktats mot att SRF inte tillfört (ytterligare) egna medel till ledarhundsverksamheten för inköp av fler ledarhundar.

Annan kritik har handlat om att SRF inte axlat ansvaret för ledarhundar på ett myndighetsmässigt och korrekt sätt. Det är en kritik som framförts av bland andra Myndigheten för delaktighet (MFD).


I den här rapporten beskrivs och analyseras SRF:s syn på den rådande situationen för ledarhundsverksamheten och konsekvenserna som skulle bli av att flytta verksamheten till MFD. Här formuleras även SRF:s uppmaningar till regering och riksdag. Detta med stöd i aktuell forskning, statliga utredningar, intervjuer med sakkunniga inom olika områden samt ledarhundsverksamhetens samlade kompetens- och erfarenhetsbas och upprättade dokument.

Frågeställningar:

1. Vilka är de tänkbara konsekvenserna av en eventuell verksamhetsflytt från SRF till MFD?

2. Vilka är konsekvenserna hittills, av upphandling av ledarhundar (genom MFD)?

3. Vad menas med sambandskedjan och varför är den så avgörande för en välfungerande, resurseffektiv ledarhundsverksamhet (oavsett huvudman)?

4. Vilken kritik har riktats mot SRF som huvudman för ledarhundsverksamheten? På vilka områden har ledarhundsverksamheten utvecklats och varför, sedan 2010, då tjänstehundsutredningen blev klar?


15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page